2-9) هندسه و رابطه آن با قدرError! Bookmark not defined.
2-10) پیشینه و سیر تاریخی هندسه در ایرانError! Bookmark not defined.
2-11) تقسیم بندی و دسته بندی هندسه با رویکردهای مختلفError! Bookmark not defined.
2-11-1) انواع هندسه در تمدن های باستانیError! Bookmark not defined.
2-11-2) انواع هندسه از دید دانشمندان ریاضیError! Bookmark not defined.
2-11-3) دسته بندی اشکال هندسیError! Bookmark not defined.
2-11-4) تفکیک هندسه با توجه به صفت (عدالت) یا بجا بودنError! Bookmark not defined.
2-12) سیستم های تنظیم هندسه و تناسبات در معماری ایرانیError! Bookmark not defined.
بخش پنجم: هنرError! Bookmark not defined.
2-13) منشأ واژه هنرError! Bookmark not defined.
2-13-1) تعریف هنرError! Bookmark not defined.
بخش ششم: هنر اسلامیError! Bookmark not defined.

2-14) دسته بندی رویکردهای مختلف درباره هنر اسلامیError! Bookmark not defined.
2-14-1) تعریف هنر اسلامیError! Bookmark not defined.
بخش هفتم: معماریError! Bookmark not defined.
2-15) واژه شناسی معماریError! Bookmark not defined.
2-15-1) تعریف جامع از معماریError! Bookmark not defined.
2-15-2) تعریف معماریError! Bookmark not defined.
فصل سوم: دیدگاه هاError! Bookmark not defined.
بخش اول: اخلاق و اخلاق حرفه ایError! Bookmark not defined.
3-1) اخلاق حرفه ای و ضرورت پرداختن به آنError! Bookmark not defined.
3-1-1) دیدگاه ها در رابطه با اخلاق حرفه ایError! Bookmark not defined.
3-2) اخلاق حرفه ای در رشته های مهندسی و بخصوص معماریError! Bookmark not defined.
3-2-1) دیدگاه ها در رابطه با اخلاق حرفه ای در معماریError! Bookmark not defined.
بخش دوم: هندسه و هندسه اسلامیError! Bookmark not defined.
3-3) هندسهError! Bookmark not defined.
3-4) هندسه، هندسه اسلامی و کاربرد هندسه در معماریError! Bookmark not defined.
بخش سوم: هنر و هنر اسلامیError! Bookmark not defined.
3-5) هنرError! Bookmark not defined.
3-6) هنر اسلامیError! Bookmark not defined.
بخش چهارم: معماری، معماری اسلامی و معماری ایرانیError! Bookmark not defined.
3-7) معماریError! Bookmark not defined.
3-8) معماری اسلامیError! Bookmark not defined.
3-8-1) دسته بندی دیدگاه های موجود در رابطه با معماری اسلامیError! Bookmark not defined.
3-9) معماری ایرانی (معماری اسلامی ایران)Error! Bookmark not defined.
3-9-1) جمع بندی ویژگی های معماری ایرانیError! Bookmark not defined.
فصل چهارم: مصادیق و نمونه هاError! Bookmark not defined.
4-1) مصادیق و نمونه های بررسی شدهError! Bookmark not defined.
4-1-1) مشابه با موضوعError! Bookmark not defined.
4-1-2) در راستای معماری ایرانیError! Bookmark not defined.
4-2) ارزیابی مراکز تحقیقاتیError! Bookmark not defined.
فصل پنجم: بستر طرح Error! Bookmark not defined.
بخش اول: شهر تبریزError! Bookmark not defined.
5-1) شهر تبریزError! Bookmark not defined.
5-2) وجه تسمیه تبریزError! Bookmark not defined.
5-4) بررسی ویژگی های طبیعی شهر تبریز(اقلیم کلان)Error! Bookmark not defined.
5-5) بررسی وضعیت اقلیمی شهر تبریزError! Bookmark not defined.
5-5-1) اصول طراحی اقلیمی بناها در تبریزError! Bookmark not defined.
بخش دوم: بافت تاریخی تبریزError! Bookmark not defined.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

5-6) بافت تاریخی تبریزError! Bookmark not defined.
بخش سوم: بلوک شهری پاساژ (بلوک گلستان یا میارمیار)Error! Bookmark not defined.
5-7) بافت تاریخی بلوک شهری «پاساژ» در شهر تبریز- محله مهادمهین(میارمیار)Error! Bookmark not defined.
5-8) بررسی گونه های مداخله در بافت فرسودهError! Bookmark not defined.
5-9) پیشینه تاریخی و سیر تحول و فرسودگی بافت محله پاساژ(مهادمهین)Error! Bookmark not defined.
5-10) برخی از مهمترین مشکلات موجود در بافت گلستانError! Bookmark not defined.
5-11) جایگاه اجتماعی بلوک گلستانError! Bookmark not defined.
5-12) معیارهای شاخص در پروژه گلستانError! Bookmark not defined.
5-13) تبیین اهداف پروژهError! Bookmark not defined.
فصل ششم: آنالیز سایت Error! Bookmark not defined.
6-1) تجزیه و تحلیل سایتError! Bookmark not defined.
6-1-1) موقعیت سایت در شهر تبریزError! Bookmark not defined.
6-1-2) ابعاد و شکل سایتError! Bookmark not defined.
6-1-3) همجواری ها و کاربری های اطراف سایتError! Bookmark not defined.
6-1-4) همجواری های مهم شهری بلوک پاساژ و کیفیت کالبدی آنError! Bookmark not defined.
6-1-5) دسترسی هاError! Bookmark not defined.
6-1-6) تحلیل اقلیمی سایت (جهت تابش، جهت باد، …)Error! Bookmark not defined.
6-1-7) بررسی جداره های وضع موجودError! Bookmark not defined.
فصل هفتم: برنامه فیزیکی و استانداردهاError! Bookmark not defined.
بخش اول: معیارها و استاندارهاError! Bookmark not defined.
7-1) عرصه بندی کل مجموعه (معرفی فضاهای اصلی پژوهشکده)Error! Bookmark not defined.
7-2) معیارها، ضوابط و استانداردهای طراحیError! Bookmark not defined.
7-2-1) فضاهای حوزه پژوهشیError! Bookmark not defined.
7-2-2) فضاهای حوزه آموزشیError! Bookmark not defined.
7-2-2-1) آموزش های نظریError! Bookmark not defined.
7-2-2-2) آموزش های علمیError! Bookmark not defined.
7-2-2-3) کلاس های درسError! Bookmark not defined.
7-2-2-4)کارگاهError! Bookmark not defined.
7-2-2-5)جهت یابیError! Bookmark not defined.
7-2-2-6) تابش آفتابError! Bookmark not defined.
7-2-2-7) بادError! Bookmark not defined.
7-2-2-8) صداError! Bookmark not defined.
7-2-2-9) نورError! Bookmark not defined.
7-2-2-9-1) نور مصنوعیError! Bookmark not defined.
7-2-2-9-2) ضوابط نور کلاسError! Bookmark not defined.
7-2-2-10)رنگError! Bookmark not defined.
7-2-2-11) نسبت ابعادError! Bookmark not defined.
7-2-2-12) استانداردهای متداول جهانی برای عناصر موجود درکلاس درسError! Bookmark not defined.
7-2-3) فضاهای اداریError! Bookmark not defined.
7-2-4) فضاهای کتابخانه ای و مطالعاتیError! Bookmark not defined.
7-2-4-1) ابعاد و استانداردهای پیشخوان و برگه دانError! Bookmark not defined.
7-2-4-2) استاندارد ابعاد قفسه ها و عمق قفسه هاError! Bookmark not defined.
7-2-4-2-1) طول قفسه هاError! Bookmark not defined.
7-2-4-2-2) ارتفاع قفسه هاError! Bookmark not defined.
7-2-4-3) استاندارد میزهاError! Bookmark not defined.
7-2-4-4) نور پردازیError! Bookmark not defined.
7-2-4-5) آکوستیکError! Bookmark not defined.
7-2-4-6) تهویه ی مطبوعError! Bookmark not defined.
7-2-5) فضاهای اطلاع رسانی(آمفی تئاتر(سالن چند منظوره))Error! Bookmark not defined.
7-2-5-1) ورودی ها و خروجی های سالنError! Bookmark not defined.
7-2-5-2) سالن انتظار (سرسرا)Error! Bookmark not defined.
7-2-5-3) سالن اجراError! Bookmark not defined.
7-2-5-4) طول ردیفError! Bookmark not defined.
7-2-5-5) نسبت های قسمت تماشاگرانError! Bookmark not defined.
7-2-6) فضاهای خدماتی و رفاهیError! Bookmark not defined.
7-2-7) عرصه خدمات پشتیبانیError! Bookmark not defined.
بخش دوم: ساختار فیزیکیError! Bookmark not defined.
7-3) برنامه فیزیکیError! Bookmark not defined.
7-3-1) محاسبه زیربنای فضاهای پژوهشکدهError! Bookmark not defined.
فصل هشتم: آلترناتیوهای طراحی Error! Bookmark not defined.
8-1) استخراج اصول از مطالعات انجام شده برای طراحیError! Bookmark not defined.
8-2) ایده های طراحیError! Bookmark not defined.
8-3) آلترناتیوهای طراحیError! Bookmark not defined.
8-3-1) انتخاب آلترناتیو برترError! Bookmark not defined.
فصل نهم: سازه و تأسیسات Error! Bookmark not defined.
9-1) اصول سازه ای مؤثر بر طرحError! Bookmark not defined.
9-2) اصول انتخاب و طراحی سیستم تأسیساتی مراکز پژوهشیError! Bookmark not defined.
فصل دهم: طرح نهایی Error! Bookmark not defined.
10-1) هندسه شکل گیری مجموعهError! Bookmark not defined.
10-2) نمود اخلاق در طراحی معماریError! Bookmark not defined.
10-3) نقشه ها و مدارکError! Bookmark not defined.
فهرست منابع17
فهرست جداول
جدول(1-1): سوابق طراحی معماری 8
جدول(2-1): تعاریف عمومی پژوهش و واژه های مرتبط با آنError! Bookmark not defined.
جدول(2-2): تعاریف پژوهش/تحقیق/ مرکز پژوهشیError! Bookmark not defined.
جدول(2-3): انواع پژوهشError! Bookmark not defined.
جدول(2-4): تعداد پارک های کشورهای پیشرفتهError! Bookmark not defined.
جدول(2-5): آمار مؤسسات تحقیقاتی ایران پس از انقلاب تا اواخر دهه هفتادError! Bookmark not defined.
جدول(2-6): تعریف لغوی اخلاق در منابع مختلف19
جدول(2-7): تعریف اصطلاحی اخلاق در منابع مختلف19
جدول(2-8): تعریف لغوی اخلاق حرفه ای در منابع مختلفError! Bookmark not defined.
جدول(2-9): تعریف اصطلاحی اخلاق حرفه ای در منابع مختلف23
جدول(2-10): هندسه منبع جذب معماران26
جدول(2-11): تعریف و معنای لغوی هندسه26
جدول(2-12): تعریف و معنای اصطلاحی هندسه27
جدول(2-13): پیشینه تاریخی هندسه در ایران28
جدول(2-14): مقایسه دو نوع هندسه خودبنیاد و انسانی در طراحی معماری30
جدول(2-15): هندسه و تناسبات استفاده شده در معماری ایرانی30
جدول(2-16): تعریف و معنای لغوی هنر31
جدول(2-17): تعریف و معنای اصطلاحی هنر32
جدول(2-18):رویکردها و تبیین های موجود درباره هنر اسلامی33
جدول(2-19): تعریف هنر اسلامی33
جدول(2-20): تعریف و معنای لغوی معماری34
جدول(2-21): تعریف و معنای اصطلاحی معماری35
جدول(3-1): دیدگاه برخی از اندیشمندان در رابطه با اخلاق حرفه ای38
جدول(3-2): دیدگاه برخی از اندیشمندان نسبت به اخلاق حرفه ای در معماری41
جدول(3-3): دیدگاه برخی از اندیشمندان درباره هندسه در توالی زمانی43
جدول(3-4): هندسه در معماری و هندسه اسلامی در آثار برخی از اندیشمندان ایرانی در توالی زمانی44
جدول(3-5):هندسه در معماری و هندسه اسلامی در آثار برخی اندیشمندان خارجی در توالی زمانی48
جدول(3-6): دیدگاه برخی از نویسندگان ایرانی در باره هنر در توالی زمانی49
جدول(3-7): هنر اسلامی در آثار برخی اندیشمندان ایرانی در توالی زمانی51
جدول(3-8): هنر اسلامی در آثار اندیشمندان خارجی در توالی زمانی52
جدول(3-9): دیدگاه برخی از اندیشمندان ایرانی درباره معماری53
جدول(3-10): دیدگاه برخی از نویسندگان و اندیشمندان ایرانی درباره معماری اسلامی در توالی زمانی54
جدول(3-11): دیدگاه برخی از اندیشمندان و نویسندگان خارجی درباره معماری اسلامی در توالی زمانی55
جدول(3-12): دسته بندی دیدگاه های نویسندگان ایرانی و خارجی درباره معماری اسلامی57
جدول(3-13): دیدگاه برخی از اندیشمندان درباره معماری اسلامی ایران57
جدول(3-14): جمع بندی ویژگی های معماری ایرانی59
جدول(4-1): مرکز پژوهش های پایداری Mascaro62
جدول(4-2): مرکز تحقیقات استانبول63
جدول(4-3):مرکز تحقیقات تکنولوژی استرالیا64
جدول(4-4):مرکز تحقیقات مهندسی دانشگاه CINCINNATI65
جدول(4-5): مؤسسه علمی سالک برای پژوهش های زیست شناسی66
جدول(4-6):آزمایشگاه های پژوهش های پزشکی ریچارد دز67
جدول(4-7): موزه هنرهای معاصر تهران68
جدول(4-8): مجتمع فرهنگی سینمایی دزفول69
جدول(4-9): ساختمان مرکزی سازمان میراث فرهنگی70
جدول(4-10): ارزیابی مراکز تحقیقاتی ارائه شده (نمونه های موردی)71
جدول(5-1): داده های جغرافیایی شهر تبریز72
جدول(5-2): روند تاریخی شکل گیری تبریز73
جدول(5-3): ویژگی های طبیعی شهر تبریز74
جدول(5-4): شرایط اقلیمی شهر تبریز75
جدول(5-5): آمار هواشناسی تبریز طی سالهای (1338-1389)75
جدول(5-6): اصول طراحی اقلیمی بناها در تبریز76
جدول(5-7):بررسی فضای شهری و حوزه مداخلات80
جدول(5-8): روند فرسودگی بلوک پاساژ80
جدول(5-9):علل تنزل جایگاه اجتماعی83
جدول(5-10):معیارهای پروژه83
جدول(5-11): تبیین اهداف در طراحی بلوک گلستان84
جدول(6-1): کاربری های مهم موجود در مجاور بافت پاساژ86
جدول(6-2): همجواری ها و کیفیت کالبدی بافت پاساژ86
جدول(6-3): جداره ها و بناهای ارزشمند و تاریخی موجود در بافت گلستان89
جدول(7-1):حداقل شدت نور مصنوعی فضاهای مختلف کتابخانه97
جدول(7-2): محاسبه سطح زیربنای گروه اصلی (Main)100
جدول(7-3): محاسبه سطح زیربنای گروه وابسته اصلی (Relative)101
جدول(7-4): محاسبه سطح زیربنای گروه رفاهی (Conveience)102
جدول(7-5): محاسبه سطح زیربنای گروه پشیتیبانی (Utility)103
جدول(7-6): محاسبه فضاهای گردش104
جدول(7-7): ساختار تراکمی104
جدول(7-8): شاخص های کنترل محاسبات104
جدول(7-9): جمع بندی و نتیجه گیری ساختار و برنامه فیزیکی104
جدول(8-1): خلاصه ای از ایده های طراحی پیشنهادی برگرفته از مطالعات105
جدول(8-2): آلترناتیوهای طراحی108
جدول(8-3): ارائه آلترناتیوها و انتخاب آلترناتیو برتر110
جدول(10-1): نمود مؤلفه های اخلاقی در طراحی معماری پژوهشکده116
فهرست نمودارها
نمودار(2-1): دو رهیافت علم اخلاق Error! Bookmark not defined.
نمودار(2-2): دو جزء تشکیل دهنده اخلاق حرفه ای22
نمودار(2-3): انواع هندسه در تمدن های باستانی 29
نمودار(2-4): دسته بندی هندسه از دید دانشمندان ریاضی-فیزیک 29
نمودار(2-5): دسته بندی اشکال هندسی 29
نمودار(2-6): واژه شناسی معماری33
نمودار(2-7): تعریف جامع از معماری از دید نقره کار34
نمودار(4-1): تقسیم بندی مصادیق بررسی شده 60
نمودار(4-2): مصادیق و نمونه های بررسی شده .61
نمودار(7-1): طبقه بندی فضاهای موجود در پژوهشکده90
نمودار(7-2): طبقه بندی فضاهای پروژه پژوهشکده99
نمودار(7-3): فضاهای سرپوشیده ساختمان100
نمودار(7-4): فضاهای باز ساختمان100
نمودار(8-1): اصول استخراج شده از مطالعات 105
فهرست شکلها
شکل(2-1): سیر تحول هندسه در ایران28
شکل(5-2): محله ی میارمیار (بلوک پاساژ) در نقشه تبریز78
شکل(5-1): محله های قدیمی تبریز 78
شکل(5-3): عکس هوایی بلوک گلستان در سال 133580
شکل(5-4): عکس هوایی بلوک گلستان در سال 134681
شکل(5-5): عکس هوایی بلوک گلستان در سال 135481
شکل(5-6): عکس هوایی بلوک گلستان در سال 136181
شکل(5-7): عکس هوایی بلوک گلستان در سال 137281
شکل(5-8): عکس هوایی بلوک گلستان در سال 138081
شکل(5-9): عکس هوایی بلوک گلستان در سال 139182
شکل(6-1): موقعیت بستر طرح در مقیاس زمین و نقشه85
شکل(6-2): همجواری های مهم بلوک گلستان87
شکل(6-3): دسترسی های موجود به سایت87
شکل(6-4): آنالیز اقلیمی سایت88
شکل(6-5): جداره های محصور کننده سایت88
شکل(6-6): نمایی از کلیسای کاتولیک89
شکل(6-7):جانمایی کلیسای کاتولیک در داخل بافت89
شکل(6-8): نمایی از کوچه ی پستخانه89
شکل(6-9): یکی از محورهای ارتباطی89
شکل(6-10): جانمایی کوچه میارمیار در بافت89
شکل(6-11): کوچه میارمیار89
شکل(6-12):محورهای ارتباطی داخل بافت89
شکل(6-13): جانمایی محورهای ارتباطی در بافت89
شکل(6-14): بخش مخروبه نیمه غربی89
شکل(6-15): خیابان محققی89
شکل(6-16): جانمایی خیابان ها در بافت بلوک پاساژ89
شکل(6-17): خیابان امام(ره)89
شکل(7-1): انواع و ابعاد قفسه ها96
شکل(7-2): استاندارد میزهای مطالعه96
شکل(8-1): آلترناتیو اول110
شکل(8-2): آلترناتیو دوم110
شکل(8-3): آلترناتیو سوم110
شکل(10-1): هندسه شکل گیری مجموعه115
شکل(10-2): کانسپت دیاگرامی مجموعه119
شکل(10-3): زون بندی فضاهای کلی ساختمان پژوهشکده120
شکل(10-4): نحوه قرارگیری فضاهای مختلف پژوهشکده120
شکل(10-5): مؤلفه های اخلاقی به کار رفته در طراحی معماری پژوهشکده120
شکل(10-6): سایت پلان مجموعه126
شکل(10-7): نمایی از ورودی بخش اداری126
شکل(10-8): نمایی از حیاط رواق دار127
شکل(10-9): نمایی کلی از مجموعه127
شکل(10-10): نمای جنوبی مجموعه128
شکل(10-11): نمایی از ورودی اصلی مجموعه128
شکل(10-12): نمایی از مجموعه129
شکل(10-13): نمای اصلی مجموعه129
شکل(10-14): نمایی از پله ورودی مجموعه130
شکل(10-15): نمای غربی مجموعه130
شکل(10-16): پوستر«یک»131
شکل(10-17): پوستر«دو»132
شکل(10-18): پوستر«سه»133
فهرست نقشهها
نقشه(10-1): سایت پلانError! Bookmark not defined.
نقشه(10-2): پلان طبقه زیر زمینError! Bookmark not defined.
نقشه(10-3): پلان طبقه همکف122
نقشه(10-4): پلان طبقه اول122
نقشه(10-5): پلان طبقه دوم123
نقشه(10-6): پلان طبقه سوم123
نقشه(10-7): پلان طبقه چهارم124
نقشه(10-8): نمای جنوبی124
نقشه(10-9): نمای شمالی124
نقشه(10-10): نمای شرقی125
نقشه(10-11): نمای غربی125
نقشه(10-12): برش طولی (A-A)125
نقشه(10-13): برش عرضی (B-B)125
فصل اول
کلیات
1-1) مقدمه و بیان مسئله
اخلاق همواره مقولهای محوری در عرصه حیات اجتماعی انسان بوده است. اینکه چگونه در ارتباط با دیگران و طبیعت و غیره عمل و فکر شود و هر عمل حرفهای تا چه اندازه به مقولاتی چون سلامت انسان، محیط زیست، آینده حیات و امثال آن تأثیر گذارد، از جمله مثالها و مباحثی است که نشان از تعمیق مباحث اخلاقی در عرصههای مختلف زندگی است(قراملکی، 1389: هفت). «اخلاق عبارت است از یک سلسله خصلتها و سجایا و ملکات اکتسابی که بشر آنها را به عنوان اصول اخلاقی می‌پذیرد؛ به عبارت دیگر قالبی برای انسان که روح انسان در آن کادر و طبق آن طرح و نقشه، ساخته می‌شود. در واقع اخلاق، چگونگی روح انسان است»(مطهری، 1367: 47). ملاحظات اخلاقی بر همه جوانب زندگی مسلمانان سایه افکنده است زیرا اسلام مشروعیت هیچ بعد و جنبهای را خارج از ملاحظات اخلاقی تأئید نمیکند(نصر1، 1385: 107). توجه به اخلاق، اخلاق اسلامی و اخلاق حرفهای و اخلاق مهندسی در دهههای اخیر در ایران مورد توجه قرار گرفته است. به طوری که «مرکز ملی مطالعات جهانی شدن در تدوین سیاستهای کلی نظام در قبال جهانی شدن، به نقش و اهمیت اخلاق سازمانها نظر داشته است و در بخش دهم از سیاستهای کلی فرهنگی در مدار ملی، اخلاقی شدن سازمانهای ایرانی را مورد توجه قرار داده است»(قراملکی، 1385: 14). مفهوم اخلاق حرفهای از دو مفهوم اخلاق و حرفه تشکیل شده است که «مراد از حرفه سطح عالی و شیوه برتر شغل است»( قراملکی، 1390: 72). اخلاق نیز «جمع خُلق و خُلُق»(غلامی، 1388: 71) است و در لغت به معنی مفاهیم خویها، طبیعت باطنی، سرشت درونی، طبع، مروت، خوشرفتاری (دهخدا، 1377: 1537). بنابرین اخلاق حرفهای عبارت از «الگوهای رفتاری اخلاقی در حرفه با مسئولیتپذیری صاحبان حرفهها در قبال حقوق افراد در محیط شغلی است»(قراملکی، 1390: 88و89). اخلاقیات ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با ارزشها دارد و بعنوان ابزاری نگریسته میشود که ارزشها را به عمل تبدیل میکنند. اخلاق یعنی رعایت اصول معنوی و ارزشهایی که بر رفتار شخص یا گروه حاکم است، مبنی بر اینکه درست چیست؟ و نادرست کدام است؟ اخلاق مفاهیمی چون اعتماد، صداقت، درستی، وفای به عهد، عدالت و مساوات، فضائل شهروندی و خدمت به جامعه را دربر میگیرد(دفت2، 1374: 638). اخلاق اسلامی نیز یک نظام اخلاقی بر پایه اخلاق، عقل، قرآن و سخنان پیامبر اسلام است. اخلاق اسلامی مجموعه ای از تمام مطالب مرتبط به اخلاق است(مطهری، 1387: 7). اگر دین را مجموعه عقاید و دستورات عملی بدانیم که بنا بر ادعای آورنده و پیروان آن عقاید و دستورات (پیامبر اسلام و مسلمانان)، از سوی آفریدگار جهان میباشد، و اخلاق را مجموعه آموزههایی که راه و رسم زندگی کردن به نحو شایسته و بایسته را ترسیم کرده، بایدها و نبایدهای ارزشی حاکم بر رفتار آدمی را می نمایاند، بخوبی به رابطه تنگاتنگ دین و اخلاق پی خواهیم برد و اخلاق را پارهای ناگسستنی از دین به شمار خواهیم آورد. به عبارتی «در سطح عملی اخلاقیات با شریعت که به عنوان قانون الهی، همه مسائل شرعی و قانونی را در مباحث اخلاقی ممزوج نموده، در هم آمیخته است»(نصر، 1385: 108). از این رو سخن گفتن از اخلاق منسوب به اسلام سخنی بجا و بحث درباره نظام اخلاقی اسلام امری موجه و گفت و گو درباره ساختار کلی حاکم بر این نظام امری درخور تامل و اندیشه خواهد بود. اخلاق دارای مؤلفههای فراوانی هست. یکی از این مؤلفهها زیبایی است که اندیشمندان اسلامی از جمله (مصباحیزدی، 1384: 56و247) و (مطهری، 1367: 91و102و107) نیز به آن اشاره کردهاند. یکی از راههای نشان دادن زیبایی در فضای معماری استفاده از هندسه3 و تناسبات است(مسائلی، 1388: 34)، لذا در این پروژه از هندسه بویژه هندسه اسلامی بهره گرفته میشود. تاریخ هنر اسلامی بویژه در معماری که هنر نظم بخشیدن به فضا است بیانگر نگاه ویژه معماران و هنرمندان مسلمان به هندسه و کاربرد آن در هنر قدسی است(بلخاری قهی، 1388: 394). «هندسه در علوم اسلامی به دلیل پیوند تنگاتنگی که با مفهوم قدر در قرآن دارد، خود نوعی بازآفرینی تقدیر و تعین الهی در معماری است»(همان: 393). به لحاظ مفهومی هندسه به معنای اندازه و شکل میباشد و علمی است که در آن از احوال مقدارها و اندازهها بحث میشود و هدف بنیادی همه نظریهها درباره هندسه و تناسب، پدیدآوردن احساس نظم و سامانبخشی میان بخشهای مختلف یک کار هنری میباشد که این باعث ایجاد حس زیبایی در اثر میشود(بمانیان، اخوت و بقایی، 1390: 15). همچنین به دلیل اینکه معماری سنتی ایران لبریز از مؤلفههای اخلاقی است، لذا رویکرد هندسه هنر معماری اسلامی ایران برای پروژه انتخاب شده است.
با توجه به مطالب فوق و اینکه رعایت اصول و ارزشهای اخلاقی در همه ابعاد زندگی بشر یکی از مهمترین راههای حفظ و ارتقاء سلامت زندگی اجتماعی میباشد، بنابراین توجه به اخلاق در ابعاد مختلف از جمله اخلاق حرفهای و اخلاق اسلامی ضرورت مییابد. لذا هدف از عنوان این پژوهش به دلیل نبود مرکزی در این زمینه، ارائه طرح معماری پژوهشکده اخلاق حرفهای به محوریت اخلاق اسلامی برای ارتقاء سطح اخلاق در علوم مختلف میباشد، و برای طراحی آن از هندسه هنر و معماری اسلامی ایران بهره گرفته میشود.
1-2) سوابق تحقیق
سوابق مربوط به موضوع تحقیق را میتوان در دو بخش بررسی کرد:
1-2-1) سوابق موضوع تحقیق در بخش مطالعات (سوابق تئوری)
1-2-1-1) اخلاق، اخلاق حرفهای، اخلاق اسلامی
(رشیدپور، مجید؛ 1385) در کتابی تحت عنوان «مبانی اخلاق اسلامی» که توسط انتشارات انجمن اولیا و مربیان در تهران به چاپ رسیده؛ مؤلفههایی را برای اخلاق اسلامی شمرده و هر کدام را توضیح میدهد. تربیت اخلاقی از جمله مباحثی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است.
(حسینی شیرازی، سیدمحمد؛ بیتا) در کتابی تحت عنوان «اخلاق اسلامی» که توسط علی کاظمی ترجمه و بوسیله انتشارات یاس زهرا(ع) به چاپ رسیده است؛ بیان مختصری پیرامون مباحث اخلاقی اسلام به عمل آورده و مؤلفههایی از اخلاق اسلامی را مورد بحث قرار داده است. هدف این کتاب بیان اهمیت فضایل انسانی برای راه و رسم صحیح زندگی کردن میباشد.
(تهرانی، علی؛ بیتا) در جلد اول کتابی تحت عنوان «اخلاق اسلامی» که توسط کانون نشر کتاب در مشهد به چاپ رسیده؛ ابتدا توضیحاتی کلی درباره اخلاق اسلامی داده، سپس حدیثی از کافی را که مشتمل بر جنود عقل و جهل و امهات فضایل و رذایل است شرح میدهد.
(میرزاخانی، حسین؛ بیتا) در کتابی تحت عنوان «اخلاق اسلامی» که توسط انتشارات حوزه جهاد و اجتهاد به چاپ رسیده است؛ ضمن بحثهای مقدماتی در رابطه با مباحث اخلاقی، به مسائل مربوط به آفات زبان مانند غیبت، سخنچینی، دشنامگویی، فحش و غیره پرداخته است.
(دستغیب شیرازی، سید عبدالحسین؛ بیتا) در کتابی تحت عنوان «اخلاق اسلامی» که توسط انتشارات مؤسسه مطبوعاتی دارالکتاب در قم به چاپ رسیده؛ ضمن بحث در مورد اخلاق علمی و عملی، اخلاق و مؤلفههای آن را مورد بحث قرار داده است.
(مکارم شیرازی، ناصر؛ 1352) در کتابی تحت عنوان «زندگی در پرتو اخلاق» که توسط انتشارات نسل جوان در قم انتشار یافته است؛ همانند سایر کتب اخلاقی ضمن شرح اخلاق و مؤلفههای آن، به مباحثی مانند تأثیر اخلاق در اجتماع و زندگی، رابطه اخلاق و تربیت و غیره پرداخته است.
(ایزوتسو، توشیهیکو4؛ 1360) در کتابی تحت عنوان «ساختمان معنایی مفاهیم اخلاقی-دینی در قرآن» که توسط فریدون بدرهای ترجمه و بوسیله انتشارات قلم به چاپ رسیده است؛ به تجزیه و تحلیل برساخت معنایی واژههای ارزشی قرآن در زمینه اخلاق و رفتار پرداخته است.
(حائری شیرازی، محمدصادق ابن عبدالحسین؛ 1361) در کتابی تحت عنوان «درسهایی از اخلاق» که توسط انتشارات دفتر تحکیم وحدت در تهران به چاپ رسیده؛ ضمن اشاره به جهتگیری انسان از دیدگاه اخلاق اسلامی، کتاب دارای پرسش و پاسخهایی در رابطه با مباحث اخلاقی از جمله رابطه اخلاق و فلسفه و غیره میباشد.
(سادات، محمدعلی؛ 1367) در کتابی تحت عنوان «اخلاق اسلامی» که توسط انتشارات سمت در تهران به چاپ رسیده است؛ با استفاده از آثار علامه طباطبایی و شهید مطهری و سایر علمای اخلاق، برای درس «اخلاق و تربیت اسلامی»تألیف شده است و پیرامون مطالبی چون اخلاق در جهان معاصر، اخلاق در جوامع اسلامی، ضرورت توجه به سازندگی اخلاق، رابطه اخلاق و تربیت و غیره بحث میکند و در ادامه، به بحث در رابطه با مؤلفههای اخلاق اسلامی میپردازد.
(زینالدین، محمدامین؛ 1367) در کتابی تحت عنوان «اخلاق در مکتب امام جعفر صادق(ع)» که توسط عقیقی بخشایشی ترجمه و بوسیله مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی انتشار یافته است؛ نظریات اخلاقی به صورت فشرده ذکر و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و در پایان نظر و رأی امام جعفر صادق(ع) را مورد عنایت قرار میدهد. همچنین در این کتاب نیز مثل کتب دیگر اخلاق اسلامی در مورد فضایل اخلاقی و شاخههای آن بحث شده است.
(مطهری، مرتضی؛ 1367) در کتابی تحت عنوان «فلسفه اخلاق» که توسط انتشارات صدرا در تهران به چاپ رسیده؛ ضمن بحث در مورد چیستی و فلسفه اخلاق و رویکردهای مختلف پیرامون آن، اخلاق و شاخههای آن را نیز مورد بحث قرار داده است.
(فاضلی، قادر؛ 1370) در کتابی تحت عنوان «مبانی اخلاق اسلامی» که در قم به چاپ رسیده است؛ ضمن تعریف اخلاق، در مورد جایگاه و ارزش اخلاق و همچنین راههای اصلاح اخلاق و عوامل انحطاط و رشد اخلاق و غیره بحث میکند.
(انصاریان، حسین؛ 1382) در کتابی تحت عنوان «زیباییهای اخلاقی» که توسط انتشارات دارالعرفان در قم انتشار یافته است؛ مؤلفههایی را برای اخلاق برشمرده و مورد بحث و تفسیر قرار داده است.
(مصباحیزدی، محمدتقی؛ 1384) در کتابی تحت عنوان «اخلاق در قرآن» که در سه جلد تألیف شده و توسط انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) به چاپ رسیده؛ مؤلفههای اخلاق اسلامی را از قرآن استخراج و به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار میدهد.
(عابدی سروستانی، احمد، منصور شاهولی و مصطفی محقق داماد؛ 1386) در مقالهای تحت عنوان «ماهیت و دیدگاههای اخلاق زیست محیطی با تأکید بر دیدگاه اسلامی» که در فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری شماره(3و4) به چاپ رسیده است؛ با اشاره به بحرانهای زیست محیطی، با طرح ضرورت اخلاق زیست محیطی، مهمترین دیدگاههای موجود در این رابطه را معرفی و ضمن طرح اهمیت ادیان در تبیین اخلاق زیست محیطی، با ارائه رهیافت خودبومشناسی، رهیافتی مناسب برای این منظور از دید اسلامی ارائه میدهد.
(قراملکی، احدفرامرز و همکاران؛ 1388) در کتابی تحت عنوان «اخلاق حرفهای در تمدن ایران و اسلام» که توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در تهران انتشار یافته؛ ضمن اشاره به مفاهیم اخلاق حرفهای، به گردآوری مقالاتی در زمینه اخلاق حرفهای پرداخته است. در این کتاب 27 مقاله در نشان دادن سه حقیقت: یک، اخلاق حرفهای در تمدن ایران باستان، دو، جایگاه اخلاق حرفهای در آموزهها و معارف اسلامی، سه، نقش اخلاق حرفهای در تمدن اسلامی در ایران، به چاپ رسیده است.
(نازیدیزجی، سجاد، محسن وفامهر و احمدرضا کشتکارقلاتی؛ 1389) در مقالهای تحت عنوان «اخلاق معماری» که در فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری شماره(3و4) به چاپ رسیده؛ با بررسی فلسفه اخلاق و مشترکات اخلاقی بین مکاتب و ارتباط آن با اخلاق حرفهای معماری، روش مناسبی برای استخراج اصول اخلاقی معماری پیشنهاد میکند و با توجه به اهمیت موضوع ادای سوگندنامه معماری برای فارغالتحصیلان و تدوین سرفصل مخصوص درس اخلاق معماری در دانشگاهها را پیشنهاد میکند. در این راستا الگوپذیری از اخلاقیات معماری سنتی را بسیار کارساز میداند.
(قراملکی، احدفرامرز؛ 1389) در کتابی تحت عنوان «اخلاق کاربردی در ایران و اسلام» که توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در تهران انتشار یافته؛ ضمن اشاره به مفاهیم اخلاق کاربردی، به گردآوری و ویراستاری مقالاتی در زمینه اخلاق کاربردی پرداخته شده است. در این کتاب 24 مقاله از طریق فراخوان در سه بخش عمده اخلاق کاربردی در ایران، اخلاق کاربردی در اسلام و چالشهای معاصر اخلاقی به چاپ رسیده است.
(عفتی آغمیونی، مریم؛ 1390) در کتابی تحت عنوان «اخلاق اسلامی» که توسط انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دانشپذیر در تهران به چاپ رسیده؛ ضمن اشاره به کلیاتی در مورد اخلاق مانند؛ اهمیت و ضرورت آن، رابطه علم اخلاق با دیگر علوم و غیره، به مباحثی در رابطه با فضیلتهای اخلاقی ایمانی، اخلاقی اجتماعی و همچنین آشنایی با برخی رذایل اخلاقی میپردازد.
(مشایخیپور، محمدعلی؛ 1390) در مقالهای تحت عنوان «اخلاق کار از دیدگاه امام علی(ع)» که در فصلنامه مدیریت اسلامی شماره(1) به چاپ رسیده؛ ضمن معناشناسی اخلاق و کار، سعی کرده با استفاده از آیات قرآن و روایات معصومین(ع) و به ویژه با تکیه بر بیانات گهربار امام علی(ع) مبانی اسلامی اخلاق کار را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد.
(ساکی، رضا؛ 1390) در مقالهای تحت عنوان «اخلاق در پژوهشهای آموزشی و مؤلفههای آن» که در فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری شماره(2) به چاپ رسیده؛ با مرور و ترکیب سوابق موجود، نمایی از چارچوبهای اخلاقی در حوزه تحقیقات آموزشی ارائه میدهد و اصولی را در عرصه تعلیم و تربیت فراروی پژوهشگران قرار میدهد؛ حفظ شأن و منزلت انسان و پژوهشگر و حفظ حقوق حامیان و کاربران پژوهش.
(قراملکی، احد فرامرز، لعبت درخشانی و سعید رضایی شریفآبادی؛ 1390) در کتابی تحت عنوان «اخلاق حرفهای در کتابداری و اطلاعرسانی» که توسط انتشارات سمت در تهران به چاپ رسیده است؛ به مباحثی از جمله؛ اخلاق و کارایی آن، نظریههای اخلاقی دانشمندان مسلمان، نظریههای اخلاقی در فلسفه غرب و غیره میپردازد و با تعریف مفاهیمی همچون حرفه و اخلاق حرفهای، به بحث پیرامون اخلاق حرفهای در کتابداری و اطلاعرسانی میپردازد.

1-2-1-2) هندسه، هندسه اسلامی
(بزرگمهری، زهره؛ 1371) در کتابی تحت عنوان «هندسه در معماری» که توسط انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور به چاپ رسیده؛ در زمینه کاربندیها در معماری ایرانی بحث کرده است.
(حاجیقاسمی، کامبیز؛ 1375) در مقالهای تحت عنوان «هندسه پنهان در نمای مسجد شیخ لطفالله» که در نشریه صفه شماره(21و22) به چاپ رسیده است؛ با مطالعهای دقیق و گسترده هندسه نمای مسجد شیخ لطفالله اصفهان را در آورده است.
(کیانی، محمدیوسف؛ 1376) در کتابی تحت عنوان «تزیینات وابسته به معماری دوران اسلامی» که توسط انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور در تهران به چاپ رسیده؛ در مورد انواع تزیینات از جمله؛ آجرکاری، گچبری، کاشیکاری، منبتکاری و آئینهکاری در معماری ایران در دورههای مختلف اسلامی بحث میکند.
(البوزجانی، ابوالوفا محمدبنمحمد؛ 1376) در کتابی تحت عنوان «هندسه ایرانی(کاربرد هندسه در عمل)» که توسط علیرضا جذبی به فارسی برگردانده شده و بوسیله انتشارات سروش به چاپ رسیده است؛ روشهای ترسیم اشکال هندسی با روشهای ساده آورده شده تا قابل فهم برای صاحبان صنایع و هنرمندان حرفههای مختلف در هر زمان باشد.
(عصام، السعید5 و عایشه پارمان6؛ 1377) در کتابی تحت عنوان «نقشهای هندسی در هنر اسلامی» که توسط مسعود رجبنیا به فارسی ترجمه و بوسیله انتشارات سروش در تهران به چاپ رسیده؛ ضمن اشاره به زمینه تاریخی اندازه و هندسه، به بررسی الگوهای هندسی در طرحهای اسلامی پرداخته و شیوههای معماری اسلامی را ریشهیابی و برخی از آثار آن را تحلیل میکند. در نهایت به مباحثی مانند خوشنویسی و موسیقی در جهان اسلام پرداخته و همچنین الگوها را در هنرهای عملی تحلیل میکند. به طور کلی میتوان گفت هدف کتاب، پیگیری چگونگی پی بردن آدمیان به اندازهها و تصور کلی شکلهای هندسی ترکیبی و فرایند بکارگیری آنها در رشتههای گوناگون هنر اسلامی است.
(نجیباوغلو، گلرو7؛ 1379) در کتابی تحت عنوان «هندسه و تزیین در معماری اسلامی(طومار توپقاپی)» ترجمه؛ مهرداد قیومی بیدهندی، که توسط انتشارات روزنه به چاپ رسیده است؛ ضمن اشاره به سنت طومارنگاری، به بحث درباره تزیینات هندسی، وجوه جغرافیایی، تاریخی و معنایی نقوش هندسی، کاربردهای هندسه عملی و رسالههای عملی و سنت طومارنگاری پرداخته و همچنین در رابطه با هندسه و نظریه زیباشناسی و غیره بحث میکند.
(اردلان، نادر8 و لاله بختیار9؛ 1380) در کتابی تحت عنوان «حس وحدت(سنت عرفانی در معماری ایرانی)» که توسط حمید شاهرخ ترجمه و بوسیله نشر خاک در اصفهان به چاپ رسیده؛ در بخشهای مختلف کتاب درمورد ریاضیات، تناسبات، هندسه، الگوهای هندسی، نظم هندسی و غیره بحث میکند.
(توسلی، محمود؛ 1383) در کتابی تحت عنوان «هنر هندسه: پویایی اشکال، احجام کروی ابوالوفای بوزجانی» که انتشارات پیام با همکاری پیوند نو آن را به چاپ رسانده است؛ سعی در پی بردن به ترکیب اشکال و احجام پایه دارد. در این کتاب ضمن اشاره به ریشه کلمه هندسه و برخی تعریف، به شناخت اجسام پایه پرداخته تا راه را برای پی بردن به احجام و اجسامی که ابوالوفای بوزجانی در کتاب هندسه خود بیان نموده هموار کند. همچنین در این کتاب از انتقال ارزشهای اشکال در هنر معماری ایران به یونان سخن رفته و اشارهای گذرا به تاریخ تئوری دارد و نشان میدهد هندسه همواره در آثار معماران و شهرسازان از دوران باستان تا کنون جریان داشته است.
(نیستانی، جواد؛ 1384) در مقالهای تحت عنوان «سابقه ترسیم نقشه، هندسه و حساب در معماری اسلامی(از سدههای نخست اسلامی تا اواسط قرن 9ق)» که در نشریه پیک نور شماره(؟) به چاپ رسیده؛ ضمن معرفی و بررسی سابقه بکارگیری عوامل مؤثر و دخیل در ساخت یک بنا، به ویژه استفاده از ترسیم نقشه، هندسه و حساب در معماری اسلامی، به بررسی کلیه مطالعات نظری پیش از ساخت، امکان تجزیه و تحلیل و روشهای اجرا، محاسبات هندسی پیش از اجرا در سازه، فرایند تولید و تطبیق آن با طراحی طراح و غیره میپردازد.
(حجازی، مهرداد؛ 1387) در مقالهای تحت عنوان «هندسه مقدس در طبیعت و معماری ایرانی» که در مجله تاریخ شماره(7) به چاپ رسیده؛ به تحلیل هندسی بناهای تاریخی و رابطه بین پدیدههای طبیعی و بناها پرداخته است و به این نتیجه میرسد که هندسه مقدس و تناسبهایی که در بسیاری از اشکال حیات در طبیعت یافت میشوند، به طرز استادانهای توسط معمار سنتی ایرانی به کار گرفته شدهاند.
(بروک، اریک10؛ 1387) در کتابی تحت عنوان «نقوش هندسی اسلامی» که توسط بهروز زبیحیان ترجمه و به وسیله انتشارات مازیار به چاپ رسیده است؛ ابتدا به گروهبندی نقوش هندسی پرداخته، سپس اصول رسم نقوش هندسی را در بناهای مختلف اسلامی بررسی کرده است. در این کتاب انواعی از طرحها و سبکهای هندسی گردآوری شدهاند و سعی گردیده تا نشان داده شود که گرچه این نقوش در نگاه نخست بسیار متفاوت و متمایز از یکدیگر به نظر میآیند، اما در عین حال شباهتهای زیادی نیز بین آنها وجود دارد.
(سرتیپیپور، محسن؛ 1387) در مقالهای تحت عنوان «بنمایههای هنر اسلامی در اندیشه تیتوس بورکهارت» که در مجله صفه شماره(46) به چاپ رسیده؛ با مرور و معرفی آثار بورکهارت، ماحصل شناخت و اندیشه وی را از هنر و معماری اسلامی ارائه میکند و در بخشی از مقاله به دیدگاههای وی در مورد هنر و معماری اسلامی و نیز شاخصهای اصلی آن یعنی سنت و رمز میپردازد، که از جمله مباحث آن نور و هندسه می باشد.
(بلخاریقهی، حسن؛ 1388) در کتابی تحت عنوان «مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی» که توسط انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری سوره مهر به چاپ رسیده؛ به بحث در مورد وحدت وجود و وحدت شهود و کیمیای خیال پرداخته است و در فصل نهم این کتاب در مورد قدر (هندسه مقدس در معماری قدسی) و هندسه مقدس در معنا و معماری بحث میکند. در آخر به بحث در مورد منابع و بنیانهای هندسه مقدس میپردازد.
(مهدیزاده سراج، فاطمه، فرهاد تهرانی و نیما ولیبیگ؛ 1390) در مقالهای تحت عنوان «بکارگیری مثلثهای هنجار در محاسبات ریاضی و پیادهسازی هندسه در ساخت و اجرای معماری سنتی ایران» که در نشریه مرمت بافتهای تاریخی، فرهنگی شماره(اول) به چاپ رسیده؛ به چگونگی بکارگیری مثلث هنجار با استفاده از ابزار ساده و در دسترس معماران و همچنین به چگونگی اجرای تناسبات و تقسیمبندیها در معماری سنتی بدون داشتن ابزار امروزی میپردازد. در این مقاله همچنین با بررسی جایگاه هندسه در نزد معماران، ثابت میکند که معماران گذشته با آشنایی به دانش هندسه و نیز توانمندی در عملی کردن روابط هندسی، در پی همخوان کردن روشهای هندسه نظری با ابزار خود بودهاند.
(بمانیان، محمدرضا، هانیه اخوت و پرهام بقایی؛ 1390) در کتابی تحت عنوان «کاربرد هندسه و تناسبات در معماری» که بوسیله انتشارات هله/طحان به چاپ رسیده؛ ضمن اشاره به پیشینه تاریخی بهرهگیری از هندسه و تناسبات در معماری، به بحث در مورد هندسه و تناسبات و کاربردهای آن در معماری و به ویژه معماری ایرانی پرداخته است.
1-2-2) سوابق موضوع تحقیق در بخش طراحی
جدول(1-1): برخی سوابق طراحی معماری که امکان ارتباط محتوایی – مضمونی با پروژه را دارد.
سالمعمارشهر/کشورپروژهتصاویر و مدارک پروژهتوضیحات و ویژگیها2010گروه معماریEDGE Nbbj, Studioپنسیلوانیا/آمریکامرکز پژوهشهای پایداری Masgaro1. فضاهای آزمایشگاهی به گونهای طراحی شده که امکان فعالیتهای گروهی برای پژوهشگرانی که از سراسر دنیا به آن مراجعه میکنند فراهم باشد.
2. آزمایشگاه دارای حداکثر انعطاف پذیری جهت تغییرات آتی.
3. فضاهای مختلف مرکز در عین استقلال، ارتباط مناسب با یکدیگر دارند.2009مارسل برویر11لاگاود/فرانسهمرکز تحقیقات آی.بی.ام1. سیستمی از واحدهای بتنی که هم وزن سقف را تحمل و هم در مقابل تابش تند آفتاب مقاومت میکند.
2. واحدهای بتنی بزرگ هستند و فضا برای نصب سیستم تهویه و غیره را فراهم میکنند.
3. ستونهای چنگالی بتنی مطابق با سطح ناهموار و صخرهای زمین.2008Erginoglu & Calisqarاستانبول/ترکیهمرکز تحقیقات استانبول1. ساختمان به عنوان نمایشگاهی از تکنولوژی.
2. رعایت اصول معماری پایار.2006دفتر معماری T&Zاسترالیامرکز تحقیقات تکنولوژی استرالیا1. طراحی نمادین از محیط پیرامون و سمبلهای فرهنگی منطقه.
2. رعایت اصول معماری پایدار.2004رافائل وینولی12نیویورک/آمریکامرکز بینالمللی مطالعات اقلیمی
1. قرارگیری بر روی تپه سنگی دید زیبا به رودخانه هادسون.
2. تبعیت سازه کم ارتفاع یک طبقه آن از مرزهای طبیعی سایت.
3. فرم ساختمان از یک سری خرپاهای چوبی نزدیک به هم تشکیل شده است.
4. فرم طبقات دارای هماهنگی نزدیکی با فرم طبیعی تبه میباشد.
5. ساختمان از دو بال تشکیل یافته که در امتداد تپهها گسترش یافته و در محل مرکز با تلاقی یکدیگر، لابی ورودی اصلی را بوجود آوردهاند.1959-1965لویی کان13فیلادلفیا/آمریکامؤسسه علمی سالک برای پژوهشهای زیستشناسی1. تفکیک فضاها بر حسب درجهبندی کاربری آنها.
2. آزمایشگاهها به منظور عملیات پژوهشی به صورت گروهی در کنار هم قرار گرفتهاند.
3. تأسیسات فنی از قبیل آب و فاضلاب و برق و غیره از داخل سازه باربر عبور میکند.
4. اولویت دسترسی بر اساس عملکرد فضاها میباشد.1957-1961لویی کانفیلادلفیا/آمریکاآزمایشگاههای پژوهشهای پزشکی ریچارد دز 1. تمایز و جدایی کامل میان فضاهای اصلی با فضاهای خدماتی.
2. راهحلهای ورود نور طبیعی به داخل ساختمان.
3. ترکیب کلی فضای معماری با اسکلت باربر و تأسیسات ساختمان.
4. رابطه بین فرم بنا و مصالح با سیستم ساختمانی
5. اندیشه برای توسعه احتمالی آینده.مأخذ: براساس تحقیقات پژوهشی نگارنده.
1-3) فرضیهها
1- اصول اخلاق حرفهای چه قابلیتهایی میتواند در طراحی معماری پژوهشکده اخلاق حرفهای و بهبود رعایت اصول اخلاق حرفهای در علوم مختلف داشته باشد؟
2- قابلیتهای اخلاق و اخلاق اسلامی در طراحی معماری پژوهشکده اخلاق حرفهای و بهبود و افزایش رعایت اخلاق در علوم مختلف چیست؟
3- با توجه به هندسه هنر و معماری اسلامی چگونه میتوان فضای معماری بوجود آورد؟
1-4) اهداف تحقیق
1-4-1) هدف کلی
طراحی معماری پژوهشکده اخلاق حرفهای در شهر تبریز با رویکردی به هندسه هنر و معماری اسلامی ایران.
1-4-2) اهداف جزئی
هدف علمی: تدوین طرح معماری برای پژوهشکده اخلاق حرفهای با توجه به اصول هندسه اسلامی و اخلاق حرفهای.
هدف کاربردی: بهرهگیری از هندسه اسلامی در طراحی پژوهشکده اخلاق حرفهای.
ضرورت آموزشی: ضرورت آموزش اصول اخلاق حرفهای در تمامی علوم
ضرورت طرح معماری: با توجه به ضرورت اخلاق در جامعه اسلامی و علوم مختلف نیاز به طراحی در این مقطع و ارائه طرحی به منظور ایجاد فضای معماری با بهرهگیری از هندسه اسلامی که یکی از راههای زیبایی بنا و آن مؤلفهای از اخلاق است، ضروری مینماید.
1-5) متغیرهای تحقیق
متغیر های کمی: ابعاد و تناسبات هندسی در هنر و معماری اسلامی ایران، معیارهای کمی اخلاق اسلامی از نظر تعداد عددی.
متغیرهای کیفی: کیفیت هنر معماری اسلامی ایران، معیارهای کیفی اخلاق، اخلاق حرفهای.
متغیرهای مستقل: طراحی معماری، طرح معماری پژوهشکده اخلاق حرفهای، مطالعات اخلاق اسلامی.
متغیرهای وابسته: هندسه هنر و معماری اسلامی ایران، اقلیم شهر تبریز.
متغیرهای مداخلهگر: تناسبات طلایی، نظام پیمون.
1-6) جامعه آماری
جامعه آماری تمامی پژوهشکدهها و مراکز تحقیقاتی میباشد. البته نمونهای عینا مشابه با موضوع وجود ندارد.

1-7) نمونه آماری
نمونه مشابه پروژه در شهر تبریز وجود ندارد ولی میتوان برخی سوابق طراحی معماری که ارتباط محتوایی مضمونی با پروژه را دارد، نام برد. بنابرین نمونه آماری تعداد 10 پژوهشکده و مرکز تحقیقاتی در نقاط مختلف جهان انتخاب شده است. از جمله:
– مرکز پژوهشهای پایداری Masgaro در پنسیلوانیای آمریکا که توسط گروه معماریEDGE Nbbj, Studio در سال 2010 ساخته شده است.
– مؤسسه علمی سالک برای پژوهشهای زیستشناسی در فیلادلفیا آمریکا که توسط لویی کان در سالهای 1959-1965 ساخته شده است.
– آزمایشگاههای پژوهشهای پزشکی ریچارد دز در فیلادلفیا آمریکا که در بین سالهای 1957- 1961 توسط لویی کان ساخته شده است.
– مرکز تحقیقات آی.بی.ام در لاگاود فرانسه که در سال 2009 توسط مارسل برویر ساخته شده است.
– مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در تهران
– …
1-8) ابزارهای اندازهگیری
مطالعات پایانامه به صورت کیفی میباشد و دارای ابزار اندازهگیری نمیباشد.
1-9) بهرهوران
1- شهرداری تبریز
2- آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
3- سازمان ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی
4- مراکز آموزشی – پژوهشی
5- دانشگاه آزاد اسلامی
6- سازمان میراث فرهنگی آذربایجان شرقی
7- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
8- پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
9- پژوهشکده علم، فلسفه و اخلاق مهندسی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
10- دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
11- مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
12- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
13- مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
14- دانشگاه قم
15- دانشگاه شهید مطهری تهران
16- پژوهشکده هنر، معماری و فرهنگ
17- مرکز ملی مطالعات جهانی شدن
18- دانشگاه تهران
19- آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
20- آموزش و پرورش شهرستان سراب
21- دانشگاه فنی و حرفهای سراب
1-10) روش کار
1-10-1) نوع روش تحقیق
با توجه به اینکه پژوهش حاضر از فصول مختلفی تشکیل شده است لذا روش تحقیق نسبت به فصول با روند مطالعاتی- تحلیلی به تجزیه و تحلیل و تلفیق اطلاعات پرداخته است و در نهایت جمعبندی حاصله را در طرحی استفاده نموده است.
برای بخش مبانی نظری از شیوههای تحلیلی-توصیفی و برای بخش طراحی معماری از شیوه مطالعات میدانی و پیمایشی استفاده شده است.
1-10-2) روش گرد آوری اطلاعات
کتابخانهای- میدانی
در بخش کتابخانهای با مراجعه به کتابها، نشریات، پایانامهها و دیگر ابزارهای مرتبط به موضوع به گردآوری اطلاعات پرداخته شده است.
جمعآوری اطلاعات میدانی نیز با مراجعه به محل و تکمیل اطلاعات پایه صورت گرفته است.
1-10-3) ابزار گردآوری اطلاعات
– کتابها و نشریات، پایانامههای مرتبط با موضوع، اینترنت
– حضور در محل، مصاحبه و مشاهدات عینی و عکاسی و …
1-10-4) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
– انتخاب سایت مورد نظر و بررسی دسترسیهای منطقه در ارتباط با طرح
– گرداوری دادههای لازم در مورد سایت و بررسی نیازها و مشکلات آن

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید